3 hodnocení

Psychobalzám

Řízená relaxační (též předspánková) hudebně-slovní relaxace, legenda mezi nahrávkami mluvené relaxace.

Skladem (>5 ks)
Kód: 2542
440 Kč 364 Kč bez DPH
Kategorie: Zvuková terapie

Psychobalzám – mluvené CD s hudbou

Psychobalzám je název relaxační metody zvlášť zaměřené na dušení a tělesné uvolnění v případech ztíženého usínání, povrchního spánku a nespavosti.  CD je určeno také k autogennímu tréninku – relaxaci, uvolnění, odstranění únavy, jako pomoc v překonávání náročných životních situací, provázených zvýšeným neuropsychickým napětím a stresem.

 

CD Psychobalzám bylo zcela jedinečným projektem, na kterém spolupracovali desítky lidí. Mluvené slovo namluvil legendární Ladislav Chudík. Autorský tým vyvinul ve vysoké kvalitě velmi originální a dodnes nepřekonané dílo. Kvalita se projevuje ve všem – v použité znalosti autogenního tréninku, v dobrém výběru moderátora, v kvalitě nahrávky hlasu, v přiměřené délce nahrávky a také v tom, že CD můžete poslouchat mnohokrát dokola.

Podstata metody spočívá ve spojení dvou postupů, které se v terapeutické praxi běžně používají – metody slovní sugesce na bázi autogenního tréninku a muzikoterapie, neboli vhodného výběru průvodní hudby tak, aby umocňovala slovní sugesce a přitom vyvolávala spíše žádoucí emoční pocity než estetický zážitek.

 

Českou verzi CD namluvil známý slovenský herec Ladislav Chudík, slovenskou verzi Karol Machata.

 

 

Ukázka v MP3:

 

 

Pro zajímavost uvádíme tuto původní odbornou recenzi z roku 1994

Recenzie PSYCHOBALZAM

Doc. MUDr. Silvester Mašura, CSc., PhDr. Zlatica Mátejová

Autor hudobno-slovnej relaxácie Milan Kožiak, psychológ Psychologického pracoviska Čs. rozhlasu v Bratislave, vyvinul po dlhodobej dôkladnej teoretickej príprave a praktickom overovaní na viacerých exponovaných pracoviskách osvedčenú metódu predspánkovej relaxácie. Uplatnil v nej poznatky muzikológie, muzikoterapie a sugestológie a spojením hudby a slova dosiahol zvýšené regulatívne pôsobenie na psychické i somatické procesy. Harmonický spojením hudby a slovnej sugescie možno vyvolať zvýšené pôsobenie dvoch pozitívnych vplyvov (synergický efekt), čím možno trvácnejšie znížiť nežiadúce príznaky napätia v psychickej i somatickej oblasti. Tento synergický efekt sa dá veľmi účinne využiť vo viacerých oblastiach medicíny, psychológie, pedagogiky a najmä špeciálnej a liečebnej pedagogiky.

Slovný prednes stvárňujú vynikajúci herci – národný umelec Karol MACHATA v slovenskej verzii a národný umelec Ladislav CHUDÍK v českej verzii, ktorí veľmi zodpovedne a citlivo pristupovali k slovnej predlohe. Ich mimoriadne interpretačné schopnosti a dokonalé ovládanie modulácie hlasu a štýlu prednesu od jednoduchého, cez vysvetľujúci, presviedčajúci i ľahko poetizujúci, s kadenciou textu ku presviedčajúcemu až sugestívnemu, pôsobia najmä na emocionalitu a obrazotvornosť počúvajúceho.

Kým hlas K. Machatu disponuje mimoriadne bohatou paletou výrazovo sugestívnej emocionality a špecifickými schopnosťami empatickými stotožnenia sa s psychickou situáciou vnímateľa, hlasový prejav L. Chudíka akoby vyjadroval vnútornú silu vyrovnania sa so skutočnosťou, zdržanlivú sebaistotu a pokojnú, rozvážnu múdrosť. Machatov hlas umocnený syntóniou hudobného vyjadrenia vnímateľa jemne, citlivo, no priamo sugestívne prenáša do procesu psychickej a somatickej relaxácie. Spôsob slovného vyjadrenia L. Chudíka predstavuje pre vnímateľa istú akoby racionálne motivovanú oporu, vitálnu stimuláciu uvedomeného chcenia a vôle v procese relaxačného diania. Nuansie špecifík rozdielnosti hlasov obidvoch umelcov v slovenskej a českej verzii hudobno-slovnej relaxácie predstavujú významný pozitívny faktor mnohotvárneho saturovania subjektívnych individuálnych potrieb poslucháčov, ktoré podmieňujú proces ich uvedomeného sústredeného vnímania slovných a hudobných zložiek relaxačného modelu.

Autor Psychobalzamu citlivo a uvážene vybral nielen slová, ale aj sprievodnú hudbu, ktorá výrazovo dotvára, obohacuje a dokresľuje relaxačný slovný text a tak umocňuje emocionálny stav hlbokého uvoľnenia. Aplikované hudobné skladby majú výrazne tlmiaci a uspokojujúci účinok, vyvolaný ich pravidelným a pokojne plynúcim rytmom, miernym tempom a príjemnou melodikou, jemným dynamickým prenosom a plynulým prechodom z jednej skladby do druhej. Na hudobno-slovnú relaxáciu vybral autor diela svetoznámych hudobných skladateľov: P.I. Čajkovského, A.Vivaldiho, W.A.Mozarta, A.Marcella, J.S.Bacha, A. Dvořáka (okrem nich na doplnenie ešte skladby P.Chopina, Schuberta, L. van Beethovena, ktoré sú uvedené na druhej strane MGF kazety).

I keď sú účinky spojenia slova a hudby podrobne preskúmané, je potrebné priblížiť si ich vplyv najmä na hlboké, fylogeneticky staršie vrstvy centrálneho nervového systému. Ide nielen o prenos akustických informácií do sluchovej oblasti v spánkovom laloku, ale aj o ich prenos do sieťkového útvaru mozgového kmeňa. Je to „nešpecifická dráha“, ktorá modifikuje akustickú informáciu a prenáša ju do limbického systému. Sieťkový útvar má veľký význam pre inhibíciu (zábranu) a facilitáciu (uľahčenie) prenosu informácií a pôsobí na rozsiahle funkčné oblasti. Lokalizácia oblastí vnímania v limbickom systéme a spánkovom laloku mozgu vysvetľuje prevahu emocionálnej modality vnímania hudby a vedomú racionálnu rovinu vnímania reči. Pri počúvaní hudby sa vyvolávajú z nešpecifického systému sieťkového útvaru budivé reakcie v somatickej sfére vo forme zmien svalového napätia a zvýšenej svalovej činnosti. Tak pri dynamickej hudbe možno pozorovať pohyby nôh, rúk, hlavy i celého tela podľa rytmu hudby. Možno pozorovať aj vegetatívne reakcie ako zmeny krvného tlaku, frekvencie pulzu a dýchania, čo sa dá registrovať pomocou prístrojového zariadenia.

Zameraným pôsobením výrazovej syntónie slova a hudby možno dosiahnuť preventívne i terapeutické účinky ako komplexné psychické a somatické uvoľnenie, zotavenie, plynulý a neprerušovaný spánok, ale aj zvýšenie sebadôvery a zdravej aktivity vnímateľa. Relaxácia pri hudbe sprevádzanej sugestívne zameraným slovným textom nie je únikom pred realitou, pred zodpovednosťou – ale je prameňom , z ktorého možno čerpať silu, životnú aktivitu a povzbudenie do práce a ďalšie sociálno-psychologické postoje jedinca.

Psychobalzam ukazuje, že túto metódu možno úspešne použiť úspešne u ľudí rôzneho veku, rôzneho povolania, vzdelania, rovnako u mužov i žien v týchto situáciách: pri poruchách spánku rôzneho pôvodu, pri udržovaní rytmu bdenia a spánku v zamestnaniach vyžadujúcich nočné smeny, pri rozrušení a psychických atakoch, ako pomoc pri zvyšovaní vlastnej výkonnosti a rozvoji osobnosti. Tiež pri niektorých neurózach, najmä neurózach reči – zajakavosti alebo rýchlej nezrozumiteľnej reči (brblavosti) u dospelých. Psychobalzam sa osvedčil ako súčasť psychologickej prípravy vrcholových športovcov.

Táto metóda vyvolala nadšenie množstva laickej i odbornej verejnosti, rôznych odborných pracovísk neurologických, psychiatrických, psychologických a liečebno-pedagogických, kde ich s úspechom používajú. Získaný úspech a uznanie odborníkov i širokej verejnosti zaväzujú autora aby vo svojom veľmi náročnom úsilí neprestal, ale rozpracoval svoju hudobno-slovnú relaxáciu do ďalších tvorivých modifikácií, ktoré by sa veľmi dobre uplatnili najmä v oblasti terapie detských neuróz, ktoré sú v súčasnej dobe veľmi frekventované.

 

K dispozici je i slovenská verze mluveného slova: pokud máte zájem o ni, uveďte to výslovně v poznámce objednávky – standardně zasíláme českou verzi.

Balení obsahuje:

  • CD Psychobalzám v originální obalu (krabičce)

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole:
Zpět do obchodu